Põhikiri

                                                   PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi “Ühing”) nimi on MTÜ Noor Ise-Loom

1.2 Ühingu asukoht on Sepa 4-9, Kuivajõe küla, Kose vald, 75123 Eesti Vabariik, Harjumaa.

1.3 Ühing on heategevuslik.

1.4 Ühing tegutseb avalikes huvides.

1.5 Ühing on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.6 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.7 Ühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.

1.8 Ühingu missioon on:
MTÜ Noor Ise-Loom missiooniks on luua kõigile võrdseid võimalusi

1.9 Ühingu visioon on:

MTÜ Noor Ise-Loom on terviklikku elu ja ühiskonna tervemaks arenemist toetav ühendus, mis tegutseb kõiki arvestavas ühiskonnas.

1.10 Ühingu eesmärgid on:

 • Luua kõigile võrdseid võimalusi
 • Aidata inimestel muutuda hoolivamaks iseenda, teiste ja ümbritseva suhtes
 • Väärtustada peret tervikuna sh pere tervist (sisekliimat, psüühilist, füüsilist)
 • Toetada ja julgustada inimeste sh noorte ettevõtlikkust
 • Julgustada inimesi aktiivselt osalema organiseeritud ühistegevuses
 • Toetada iga inimese õigust tunda end väärtuslikuna hoolimata soost, puude astmest, vanusest, nahavärvist või rahvusest

1.11 Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
a) Korraldab heategevuslikke sündmusi

b) Korraldab ja vahendab vajadusel abivajajate hüvanguks korjandusi, kogub/komplekteerib ning jagab/vahendab abipakke;

c) Korraldab mitmesuguseid organiseeritud ühistegevusi;

d) Korraldab mitmesuguseid koolitusi, konverentse, info- ja teabepäevi;

e) Aitab vajadusel kirjutada või juhtida projekte, mille algatus on tulnud väljaspoolt Ühingut;

f) Maksab oma eesmärkide täitmiseks vajalikke stipendiume ja toetusi, korraldab koolitusi;

g) Korraldab sündmusi Ühingu ideede tutvustamiseks ning elluviimiseks;

h) Arendab välja sotsiaalse kaubamärgi “Mia”

i) Ehitab ja arendab välja heategevusliku Mia pargi

1.12 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.13 Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

 • liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
 • liikmete põhikirjast tulenevad kohustused Ühingu ees;
 • liikmete õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda;
 • liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.14 Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda  kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma pangaarve, sümboolika ja pitsat.

1.15 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab Ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.16 Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja vastupidi.

1.17 Ühing on asutatud määramata ajaks.

II LIIKMELISUS

2.1 Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes kinnitavad käesoleva  põhikirja. Peale asutajaliikmete võib Ühingu liikmeks olla isik (nii füüsiline kui juriidiline isik), kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, ja kes esitab Ühingule kirjaliku avalduse ning keda juhatus otsustab Ühingusse vastu võtta.

  1. Ühingu liikmeteks võivad astuda füüsilised ja juriidilised isikud. Füüsilistele isikutele vanuselist piiri pole seatud. Juriidilise isiku tegevusvaldkond peab olema seotud Ühingu tegevusega ning andma panuse Ühingule seatud eesmärkide täitmisele.
  2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Keeldumise korral on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
  3. Liikmete arvestust korraldab juhatus.
  4. Liikmel on õigus seaduse alusel Ühingust välja astuda.
  5. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 30-päevase etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast  käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist Ühingust väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.
  6. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme tegevuse lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
  7. Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksu ja sisseastumismaksu tasumisega. Ühingusse sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liikmeks astumise taotlemisel tuleb esitada tõend vastavate maksete tasumise kohta.
  8. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata, kui ta:
 • ei ole järginud põhikirjalisi eesmärke, kahjustab Ühingu tegevust ja mainet;
 • rikub sisekorra eeskirjades sätestatud liikme kohustusi;
 • ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
 • ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
 • on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
  1. Otsuse Ühingu liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
  2. Ühingu liikmelisuse lõpetamisel või lõppemisel liikmemaks tagastamisele ei kuulu.
  3. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus lihthäälteenamusega oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.
  4. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Ühingu üldkoosolekule seaduses sätestatud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
  5. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Ühingu liikmel on õigus:

 • osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul,
 • valida ja olla valitud Ühingu  juhatusse ning muudesse põhikirjaga ettenähtud organitesse;
 • saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta;
 • osaleda Ühingu poolt korraldatud üritustel;
 • astuda Ühingust välja;
 • kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3. Ühingu liige on kohustatud:

 • täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
 • käituma vastavalt  kehtestatud sisekorra eeskirjaledele;
 • õigeaegselt tasuma liikmemaksu;
 • teatama Ühing juhatusele Ühing liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist. Nimetatud andmeid tohib kasutada ainult Ühingu ametlikuks asjaajamiseks.

IV ÜHINGU AULIIGE

4.1. Ühingul võib olla auliige.

4.2. Ühingu auliikme nimetab üldkoosolek. Ühingu auliikmel on õigus osa võtta kõigist Ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja üldkoosolekust ilma hääleõiguseta.

V JUHTIMINE

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad  osaleda kõik Ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ja kus igal Ühingu liikmel on üks hääl.

5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes,  mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirja alusel antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.

5.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine;
 • eesmärkide muutmine;
 • juhatuse liikmete valimine;
 • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
 • revisjonikomisjoni(revidendi) valimine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu

teiste organite pädevusse;

 • määrata Ühingu juhatuse liikmetele töötasu või ühekordset kompensatsiooni.

5.4 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb ühest kuni viiest (1-5) liikmest, kes määratakse asutamisel asutajate poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga viis aastat ühingu liikmete hulgast.

5.5 Juhatus määrab ühingu muude allüksuste struktuuri ja nende organite liikmed.

5.6 Kui ühingul on üle 50 liikme, täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek. Volinike koosolekul on kogu üldkoosoleku pädevus  välja arvatud mittetulundusühingu lõpetamine. Volinikud  valib üldkoosolek iga kolme aasta tagant – ühe voliniku iga viie liikme kohta.

5.7 Igal juhatuse liikmel  on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.

5.8 Juhatuse õigust esindada Ühingut võib piirata põhikirja või Üldkoosoleku otsusega.

5.9 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras:

5.10 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

5.11 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt  7 päeva enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise teate igale seltsi liikmele e-posti või kirjalikul teel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.12 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle veerandi 1/4 Ühingu liikmetest.

5.13 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.14 Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline vähese osalejate arvu tõttu kutsutakse sama päevakorraga  kokku uus üldkoosolek ja see on otsustusvõimeline kui seal osaleb vähemalt kaks ühingu liiget.

5.15 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku rohkem kui 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.

5.16 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5.17 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

VI JUHATUS.  

6.1. Ühingu juhatus:

 1. võtab vastu ühingu liikmeks ja vabastab ühingu liikmest
 2. juhib Ühingu jooksvat tööd;
 3. korraldav avalikke suhteid ja vastutab Ühingu informatsiooniliikumise eest;
 4. koostab Ühingu tegevusplaani ja aastaaruande;
 5. moodustab töörühmi ning kinnitab projektijuhid;
 6. kinnitab Ühingu esindajad teistesse institutsioonidesse ja üritustele;
 7. koostab ja haldab Ühingu andmebaasi määrates Ühingu liikmete seast selleks konkreetse töörühma ja – vastutava juhi;
 8. määrab vajadusel projektijuhtimise tasusid;
 9. määrab Ühingu liikmele (v.a. juhatus) töötasu või ühekordset kompensatsiooni.

VII  TEADETE AVALIKUSTAMINE 

7.1 Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

7.2 Üldkoosoleku vahele jääval ajal saadetakse teated Ühingu liikmete e-posti teel . Ühingu teated, mis on suunatud mitte ainult ühingu liikmeile tehakse teatavaks Ühingu interneti kodulehekülje ja võrgupäeviku kaudu.

7.3 Ühingu teadete sisu ja avalikustamise eest vastutab Ühingu juhatuse poolt määratud isik.

VIII MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 

8.1. Ühingu sissetulekud moodustavad :

 1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest ,
 2. Ühingu vara kasutamisest;
 3. kursuste, seminaride, ja teiste ürituste korraldamisest saadud tuludest,
 4. kirjastamistegevusest laekuvatest tuludest;
 5. suhtekorralduse ja PR-tegevusest laekuvatest tuludest;
 6. artiklite avaldamisega seotud tuludest;
 7. annetustest;
 8. teistest seadusega lubatud tuludest.

8.2.    Ühing ekspluateerib ja haldab tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

IX MUUD TINGIMUSED

9.1 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9.2 Ühing lõpetatakse:

 • üldkoosoleku otsusega (vähemalt 2/3 häälteenamusega);
 • pankroti väljakuulutamisel.
 • liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
 • muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

9.3 Ühingu tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

9.4 Ühingu likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

9.5 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle teisele samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.

9.6 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või ellise isiku juhitimis- või kontrollorgani liikmetele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

9.7 Kui Ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

9.8 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku nr. 1 otsusega 15.02.2015.a.

PDF versioon